ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 5 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

พลังประชารัฐ

จำนวนที่นั่ง 4

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

631,046 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

453,997 คน

คิดเป็น71.94%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

7,043 คน

คิดเป็น1.55%

จำนวนบัตรเสีย

32,290 ใบ

คิดเป็น7.11%

เขต 1

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเมืองกาญจนบุรี ๒. อำเภอศรีสวัสดิ์

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
2
พล.อ. สมชาย วิษณุวงศ์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
40,308

16
นาย วรรษภณ แสงเป่า อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
25,696

10
นาย อาศุชิน เป้าอารีย์ ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
15,952

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอท่าม่วง ๒. อำเภอด่านมะขามเตี้ย

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
7
นาย สมเกียรติ วอนเพียร พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
32,882

2
นาย ฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทร ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
20,656

6
นาย เสรี นาเจริญ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
13,533

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 3

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอท่ามะกา ๒. อำเภอพนมทวน

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
12
นาย ยศวัฒน์ มาไพศาลสิน ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
30,582

5
นาย ปารเมศ โพธารากุล ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
26,637

4
นาย จิม เที่ยงตรง อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
20,087

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 4

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเลาขวัญ ๒. อำเภอห้วยกระเจา ๓. อำเภอหนองปรือ ๔. อำเภอบ่อพลอย

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
6
นาย ธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
30,287

10
นาย ยศพัทธ์ เหลืองสดใส อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
21,995

3
พล.ท. ทำนุ โพธิ์งาม ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
21,924

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 5

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอทองผาภูมิ ๒. อำเภอสังขละบุรี ๓. อำเภอไทรโยค

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
11
นาย อัฏฐพล โพธิพิพิธ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
21,363

6
นาย ไสว บัวบาน อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
11,025

10
นาย สุรพงษ์ ตันธนศรีกุล ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
8,226

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0