ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 4 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

ชาติไทยพัฒนา

จำนวนที่นั่ง 4

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

677,450 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

500,908 คน

คิดเป็น73.94%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

5,055 คน

คิดเป็น1.01%

จำนวนบัตรเสีย

31,102 ใบ

คิดเป็น6.21%

เขต 1

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ๒. อำเภอบางปลาม้า (เฉพาะตำบลจรเข้ใหญ่ ตำบลโคกคราม ตำบลบางปลาม้า ตำบลองครักษ์ ตำบลตะค่า ตำบลวัดดาว ตำบลบ้านแหลม และตำบลไผ่กองดิน)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
6
นาย สรชัด สุจิตต์ ชาติไทยพัฒนา
ชาติไทยพัฒนา
67,149

8
นาย อัศวรักษ์ ผดุงชีวิต อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
25,414

9
นาย ศุภกิจ กลิ่นหอม พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
11,867

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอบางปลาม้า (ยกเว้นตำบลจรเข้ใหญ่ ตำบลโคกคราม ตำบลบางปลาม้า ตำบลองครักษ์ ตำบลตะค่า ตำบลวัดดาว ตำบลบ้านแหลม และตำบลไผ่กองดิน) ๒. อำเภอสองพี่น้อง ๓. อำเภออู่ทอง (เฉพาะตำบลเจดีย์ ตำบลกระจัน ตำบลจรเข้สามพัน ตำบลยุ้งทะลาย ตำบลบ้านดอน ตำบลสระยายโสม ตำบลดอนมะเกลือ และตำบลสระพังลาน)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
2
นาย ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ชาติไทยพัฒนา
ชาติไทยพัฒนา
69,274

15
นาย สุเมธ เรืองเดช อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
22,668

7
นาย พงศ์พิชาญ ดามาพงศ์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
10,414

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 3

ประกอบด้วย:

๑. อำเภออู่ทอง (ยกเว้นตำบลเจดีย์ ตำบลกระจัน ตำบลจรเข้สามพัน ตำบลยุ้งทะลาย ตำบลบ้านดอน ตำบลสระยายโสม ตำบลดอนมะเกลือ และตำบลสระพังลาน) ๒. อำเภอดอนเจดีย์ (เฉพาะตำบลไร่รถ ตำบลดอนเจดีย์ และตำบลหนองสาหร่าย) ๓. อำเภอสามชุก ๔. อำเภอศรีประจันต์

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
11
นาย ประภัตร โพธสุธน ชาติไทยพัฒนา
ชาติไทยพัฒนา
59,783

3
นาย จองชัย เที่ยงธรรม ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
39,726

7
นาย ทวีศักดิ์ ฐานบัญชา อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
13,933

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 4

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอด่านช้าง ๒. อำเภอเดิมบางนางบวช ๓. อำเภอหนองหญ้าไซ ๔. อำเภอดอนเจดีย์ (ยกเว้นตำบลไร่รถ ตำบลดอนเจดีย์ และตำบลหนองสาหร่าย)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
4
นาย เสมอกัน เที่ยงธรรม ชาติไทยพัฒนา
ชาติไทยพัฒนา
59,714

5
นาย สหรัฐ กุลศรี เพื่อไทย
เพื่อไทย
33,368

6
นาย สังวร แตงทอง อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
11,394

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0