ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 5 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

อนาคตใหม่

จำนวนที่นั่ง 2

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

724,053 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

505,774 คน

คิดเป็น69.85%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

10,254 คน

คิดเป็น2.03%

จำนวนบัตรเสีย

23,984 ใบ

คิดเป็น4.74%

เขต 1

ประกอบด้วย:

อำเภอเมืองนครปฐม (เฉพาะตำบลพระปฐมเจดีย์ ตำบลนครปฐม ตำบลลาพยา ตำบลบ่อพลับ ตำบลหนองปากโลง ตำบลสนามจันทร์ ตำบลห้วยจรเข้ ตำบลโพรงมะเดื่อ ตำบลหนองดินแดง ตำบลสวนป่าน ตำบลสระกะเทียม ตำบลวังตะกู ตำบลวังเย็น ตำบลพระประโทน และตำบลบางแขม)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
2
พ.ท. สินธพ แก้วพิจิตร ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
35,762

9
น.ส. สาวิกา ลิมปะสุวัณณะ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
35,615

4
นาย ธนกร เชาวนเมธา พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
20,355

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเมืองนครปฐม (เฉพาะตำบลบ้านยาง ตำบลทัพหลวง ตำบลหนองงูเหลือม ตำบลตาก้อง ตำบลทุ่งน้อย และตำบลมาบแค) ๒. อำเภอกาแพงแสน

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
17
นาย พาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์ ชาติไทยพัฒนา
ชาติไทยพัฒนา
30,215

4
นาย ภาคิน สวนแก้ว อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
24,763

8
นาย รัฐกร เจนกิจณรงค์ รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
22,634

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 3

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอบางเลน ๒. อำเภอดอนตูม ๓. อำเภอพุทธมณฑล

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
4
น.ส. สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
40,661

13
นาย พรศักดิ์ เปี่ยมคล้า พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
23,441

15
นาย ก่อเกียรติ สิริยะเสถียร ชาติไทยพัฒนา
ชาติไทยพัฒนา
12,258

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 4

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเมืองนครปฐม (เฉพาะตำบลดอนยายหอม ตำบลสามควายเผือก ตำบลธรรมศาลา และตำบลถนนขาด) ๒. อำเภอนครชัยศรี ๓. อำเภอสามพราน (เฉพาะตำบลตลาดจินดา ตำบลคลองจินดา และตำบลบางช้าง)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
13
นาย ปฐมพงศ์ สูญจันทร์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
32,110

2
นาย สาโรจน์ จุ้ยเจริญ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
29,998

6
นาย อนุชา สะสมทรัพย์ ชาติไทยพัฒนา
ชาติไทยพัฒนา
22,533

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 5

ประกอบด้วย:

อำเภอสามพราน (ยกเว้นตำบลตลาดจินดา ตำบลคลองจินดา และตำบลบางช้าง)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
15
นาง จุมพิตา จันทรขจร อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
34,164

2
นาย สุรชัย อนุตธโต ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
18,970

5
นาย ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
18,741

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0