ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 3 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

อนาคตใหม่

จำนวนที่นั่ง 2

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

425,114 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

305,020 คน

คิดเป็น71.75%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

6,306 คน

คิดเป็น2.07%

จำนวนบัตรเสีย

14,628 ใบ

คิดเป็น4.8%

เขต 1

ประกอบด้วย:

อำเภอเมืองสมุทรสาคร (เฉพาะตำบลมหาชัย ตำบลท่าฉลอม ตำบลโกรกกราก ตำบลบางหญ้าแพรก ตำบลท่าทราย ตำบลคอกกระบือ ตำบลโคกขาม ตำบลพันท้ายนรสิงห์ และตำบลบางน้าจืด)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
1
นาย ทองแดง เบ็ญจะปัก อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
29,912

13
นาย อัคคเดช สุวรรณชัย พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
25,644

11
นาย อนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ชาติไทยพัฒนา
ชาติไทยพัฒนา
20,546

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเมืองสมุทรสาคร (เฉพาะตำบลนาดี) ๒. อำเภอกระทุ่มแบน (เฉพาะตำบลอ้อมน้อย ตำบลสวนหลวง ตำบลตลาดกระทุ่มแบน ตำบลดอนไก่ดี ตำบลท่าไม้ ตำบลแคราย และตำบลคลองมะเดื่อ)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
14
นาย สมัคร ป้องวงษ์ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
36,738

13
นาย มาโนช เอี่ยมประเสริฐ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
16,758

2
นาย อภิชาต โพธิ์ถนอม ชาติไทยพัฒนา
ชาติไทยพัฒนา
14,997

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 3

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเมืองสมุทรสาคร (เฉพาะตำบลนาโคก ตำบลกาหลง ตำบลบางโทรัด ตำบลบ้านบ่อ ตำบลชัยมงคล ตำบลบางกระเจ้า ตำบลบ้านเกาะ และตำบลท่าจีน) ๒. อำเภอกระทุ่มแบน (ยกเว้นตำบลอ้อมน้อย ตำบลสวนหลวง ตำบลตลาดกระทุ่มแบน ตำบลดอนไก่ดี ตำบลท่าไม้ ตำบลแคราย และตำบลคลองมะเดื่อ) ๓. อำเภอบ้านแพ้ว

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
1
น.ส. จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
25,323

4
นาย ปัญญา ชวนบุญ ชาติไทยพัฒนา
ชาติไทยพัฒนา
23,671

6
นาย ไพฑูรย์ หิรัญการ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
17,309

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0