ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 1 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

ภูมิใจไทย

จำนวนที่นั่ง 1

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

226,924 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

168,019 คน

คิดเป็น74.04%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

2,722 คน

คิดเป็น1.62%

จำนวนบัตรเสีย

10,562 ใบ

คิดเป็น6.29%

เขต 1

ประกอบด้วย:

ทั้งจังหวัด

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
8
นาย ภราดร ปริศนานันทกุล ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
62,741

5
พล.ต.ต. ประจวบ เปาอินทร์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
47,373

9
นาง พชิชา เสือหัน อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
21,321

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0