ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 1 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

ประชาธิปัตย์

จำนวนที่นั่ง 1

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

157,769 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

110,339 คน

คิดเป็น69.94%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

2,236 คน

คิดเป็น2.03%

จำนวนบัตรเสีย

4,975 ใบ

คิดเป็น4.51%

เขต 1

ประกอบด้วย:

ทั้งจังหวัด

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
12
น.ส. รังสิมา รอดรัศมี ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
26,718

5
น.ส. สุกานดา ปานะสุทธะ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
21,868

8
นาย ดิเรกฤทธิ์ เล็กสกุล อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
17,268

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0