ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 3 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

พลังประชารัฐ

จำนวนที่นั่ง 3

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

382,319 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

297,613 คน

คิดเป็น77.84%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

5,222 คน

คิดเป็น1.75%

จำนวนบัตรเสีย

17,734 ใบ

คิดเป็น5.96%

เขต 1

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเมืองเพชรบุรี ๒. อำเภอบ้านแหลม (ยกเว้นตำบลบ้านแหลม ตำบลบางตะบูน และตำบลบางตะบูนออก)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
9
นาย กฤษณ์ แก้วอยู่ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
35,106

10
นาย อรรถพร พลบุตร ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
16,555

6
นาย ยุทธพล อังกินันทน์ ชาติไทยพัฒนา
ชาติไทยพัฒนา
16,474

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอชะอา ๒. อำเภอท่ายาง

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
5
นาย สาธิต อุ๋ยตระกูล พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
34,637

1
นาย ไพฑูร สีสง่า ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
25,657

10
นาย กัมพล สุภาแพ่ง ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
14,670

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 3

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเขาย้อย ๒. อำเภอบ้านลาด ๓. อำเภอหนองหญ้าปล้อง ๔. อำเภอแก่งกระจาน ๕. อำเภอบ้านแหลม (เฉพาะตำบลบ้านแหลม ตำบลบางตะบูน และตำบลบางตะบูนออก)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
7
นาย สุชาติ อุสาหะ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
46,901

5
นาย อภิชาติ สุภาแพ่ง ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
21,978

10
นาย ชัยณาม ว่องไว อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
13,311

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0