ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 4 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

ภูมิใจไทย

จำนวนที่นั่ง 2

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

601,816 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

418,522 คน

คิดเป็น69.54%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

7,270 คน

คิดเป็น1.74%

จำนวนบัตรเสีย

26,901 ใบ

คิดเป็น6.43%

เขต 1

ประกอบด้วย:

อำเภอเมืองลพบุรี (เฉพาะตำบลเขาสามยอด ตำบลท่าหิน ตำบลทะเลชุบศร ตำบลเขาพระงาม ตำบลท่าศาลา ตำบลโคกตูม ตำบลนิคมสร้างตนเอง ตำบลถนนใหญ่ ตำบลกกโก ตำบลป่าตาล และตำบลท่าแค)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
4
นาย ประทวน สุทธิอำนวยเดช พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
31,650

8
นาย พิชัย เกียรติวินัยสกุล เพื่อไทย
เพื่อไทย
29,375

6
นาย เอกราช แก้วเสมา อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
21,914

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเมืองลพบุรี (ยกเว้นตำบลเขาสามยอด ตำบลท่าหิน ตำบลทะเลชุบศร ตำบลเขาพระงาม ตำบลท่าศาลา ตำบลโคกตูม ตำบลนิคมสร้างตนเอง ตำบลถนนใหญ่ ตำบลกกโก ตำบลป่าตาล และตำบลท่าแค) ๒. อำเภอท่าวุ้ง ๓. อำเภอบ้านหมี่

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
10
น.ส. มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
32,234

7
ดร. สุชาติ ลายน้ำเงิน เพื่อไทย
เพื่อไทย
28,665

2
นาง ปวีณา นิลแย้ม พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
26,576

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 3

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอโคกสาโรง ๒. อำเภอหนองม่วง ๓. อำเภอพัฒนานิคม

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
2
นาย อุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม เพื่อไทย
เพื่อไทย
28,326

12
นาย อำนวย คลังผา พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
26,584

8
นาย ณฐพงศ์ นรสิงห์ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
14,581

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 4

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอชัยบาดาล ๒. อำเภอท่าหลวง ๓. อำเภอลาสนธิ ๔. อำเภอสระโบสถ์ ๕. อำเภอโคกเจริญ

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
9
นาย เกียรติ เหลืองขจรวิทย์ ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
31,669

8
นาย สุรเชษฐ์ ชุ่มฤทธิ์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
25,342

4
นาย สนั่น พรหมสุข เพื่อไทย
เพื่อไทย
21,414

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0