ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 1 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

พลังประชารัฐ

จำนวนที่นั่ง 1

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

170,539 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

128,193 คน

คิดเป็น75.17%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

2,097 คน

คิดเป็น1.64%

จำนวนบัตรเสีย

6,026 ใบ

คิดเป็น4.7%

เขต 1

ประกอบด้วย:

ทั้งจังหวัด

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
9
นาย โชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
48,970

5
นาย สุรสาล ผาสุข เพื่อไทย
เพื่อไทย
39,085

8
นาย ธีรเศรษฐ พัฒน์วราพงษ์ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
19,672

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0