ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 2 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

พลังประชารัฐ

จำนวนที่นั่ง 2

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

266,130 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

182,015 คน

คิดเป็น68.39%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

2,666 คน

คิดเป็น1.46%

จำนวนบัตรเสีย

13,915 ใบ

คิดเป็น7.64%

เขต 1

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเมืองชัยนาท ๒. อำเภอสรรพยา ๓. อำเภอมโนรมย์ ๔. อำเภอวัดสิงห์ (เฉพาะตำบลมะขามเฒ่า ตำบลหนองน้อย ตำบลหนองบัว ตำบลหนองขุ่น และเทศบาลตำบลวัดสิงห์)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
11
นาย อนุชา นาคาศัย พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
44,104

9
นาย พรหมมิน สีตบุตร เพื่อไทย
เพื่อไทย
22,916

2
นาย ณัฐพงศ์ นวลแสง อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
15,144

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอสรรคบุรี ๒. อำเภอหันคา ๓. อำเภอเนินขาม ๔. อำเภอหนองมะโมง ๕. อำเภอวัดสิงห์ (ยกเว้นตำบลมะขามเฒ่า ตำบลหนองน้อย ตำบลหนองบัว ตำบลหนองขุ่น และเทศบาลตำบลวัดสิงห์)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
5
นาย มณเฑียร สงฆ์ประชา พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
48,505

4
นาย วิชาญ วงษ์พานิช อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
27,592

3
นาย สนธยา ภูษิต ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
4,642

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0