ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 8 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

ประชาธิปัตย์

จำนวนที่นั่ง 5

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

1,205,067 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

753,750 คน

คิดเป็น62.55%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

15,025 คน

คิดเป็น1.99%

จำนวนบัตรเสีย

44,072 ใบ

คิดเป็น5.85%

เขต 1

ประกอบด้วย:

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (เฉพาะตำบลท่าไร่ ตำบลปากนคร ตำบลบางจาก ตำบลไชยมนตรี ตำบลมะม่วงสองต้น ตำบลโพธิ์เสด็จ ตำบลท่าเรือ ตำบลท่าซัก และเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
9
นาย รงค์ บุญสวยขวัญ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
36,361

1
นาง สุภาพ ขุนศรี ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
18,611

3
น.ส. นริศา อดิเทพวรพันธุ์ ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
18,434

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอปากพนัง ๒. อำเภอเชียรใหญ่ ๓. อำเภอหัวไทร

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
8
นาย สัณหพจน์ สุขศรีเมือง พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
34,613

15
นาย วิทยา แก้วภราดัย ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
28,181

3
นาย มณี เหมทานนท์ ชาติไทยพัฒนา
ชาติไทยพัฒนา
13,081

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 3

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอพระพรหม ๒. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๓. อำเภอชะอวด ๔. อำเภอจุฬาภรณ์

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
11
นาย เทพไท เสนพงศ์ ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
33,310

9
นาย อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
28,742

5
ว่าที่ ร.ท. สนั่น พิบูลย์ ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
15,490

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 4

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอทุ่งสง ๒. อำเภอบางขัน

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
12
นาย ประกอบ รัตนพันธ์ ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
28,880

10
นาย ภูมิไท ดีเป็นแก้ว พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
22,644

5
นาย สมศักดิ์ แสงอารยะกุล ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
17,037

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 5

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอทุ่งใหญ่ ๒. อำเภอถ้าพรรณรา ๓. อำเภอฉวาง ๔. อำเภอพิปูน

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
5
นาย ชินวรณ์ บุณยเกียรติ ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
30,815

1
นาย จอมไกร สวัสดิวงศ์ ชาติไทยพัฒนา
ชาติไทยพัฒนา
24,435

16
นาย คมเดช มัชฌิมวงศ์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
19,591

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 6

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอร่อนพิบูลย์ ๒. อำเภอลานสกา ๓. อำเภอช้างกลาง ๔. อำเภอนาบอน

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
13
นาย ชัยชนะ เดชเดโช ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
34,618

16
นาง มุกดาวรรณ เลื่องสีนิล พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
23,274

6
นาย พิทยา ชุมภูทอง ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
13,720

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 7

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (ยกเว้นตำบลท่าไร่ ตำบลปากนคร ตำบลบางจาก ตำบลไชยมนตรี ตำบลมะม่วงสองต้น ตำบลโพธิ์เสด็จ ตำบลท่าเรือ ตำบลท่าซัก และเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช) ๒. อำเภอท่าศาลา

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
2
นาย สายัณห์ ยุติธรรม พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
29,576

17
นาย สุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
24,686

13
นาย ชัยณรงค์ คงย่อง อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
10,222

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 8

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอสิชล ๒. อำเภอขนอม ๓. อำเภอนบพิตา ๔. อำเภอพรหมคีรี

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
13
น.ส. พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
41,771

7
นาย จักรกฤช บริรักษ์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
22,933

16
นาย ภูริณัฐ ใจสนุก อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
11,371

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0