ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 2 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

ประชาธิปัตย์

จำนวนที่นั่ง 1

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

343,212 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

257,605 คน

คิดเป็น75.06%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

4,339 คน

คิดเป็น1.68%

จำนวนบัตรเสีย

12,526 ใบ

คิดเป็น4.86%

เขต 1

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเมืองกระบี่ ๒. อำเภออ่าวลึก ๓. อำเภอปลายพระยา ๔. อำเภอเขาพนม (เฉพาะตำบลหน้าเขา และตำบลเขาดิน)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
18
นาย สาคร เกี่ยวข้อง ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
44,346

2
นาย แสงชัย วสุนธรา พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
30,381

15
นาย ยุทธนา อ่าวลึกน้อย อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
17,783

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเหนือคลอง ๒. อำเภอคลองท่อม ๓. อำเภอเกาะลันตา ๔. อำเภอลาทับ ๕. อำเภอเขาพนม (ยกเว้นตำบลหน้าเขา และตำบลเขาดิน)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
3
นาย สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
41,978

13
นาย สุชีน เอ่งฉ้วน ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
40,014

1
นาย สมัชชา เอ่งฉ้วน พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
12,531

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0