ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 1 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

ประชาธิปัตย์

จำนวนที่นั่ง 1

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

202,831 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

149,211 คน

คิดเป็น73.56%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

3,388 คน

คิดเป็น2.27%

จำนวนบัตรเสีย

7,247 ใบ

คิดเป็น4.86%

เขต 1

ประกอบด้วย:

ทั้งจังหวัด

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
8
นาง กันตวรรณ ตันเถียร ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
59,816

15
นาย ชาญวิศว์ บรรจงการ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
31,793

20
นาย จิรพงศ์ มาศทอง อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
24,296

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0