ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 2 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

พลังประชารัฐ

จำนวนที่นั่ง 2

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

294,706 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

199,674 คน

คิดเป็น67.75%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

5,628 คน

คิดเป็น2.82%

จำนวนบัตรเสีย

8,045 ใบ

คิดเป็น4.03%

เขต 1

ประกอบด้วย:

อำเภอเมืองภูเก็ต (ยกเว้นตำบลเกาะแก้ว ตำบลราไวย์ และตำบลกะรน)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
17
นาย สุทา ประทีป ณ ถลาง พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
32,338

13
นาย เรวัต อารีรอบ ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
25,194

8
นาย วิศิษฐ์ อนันต์ศิริภัณฑ์ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
22,599

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอถลาง ๒. อำเภอกะทู้ ๓. อำเภอเมืองภูเก็ต (เฉพาะตำบลเกาะแก้ว ตำบลราไวย์ และตำบลกะรน)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
2
นาย นัทธี ถิ่นสาคู พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
27,267

11
นาย ชัยยศ ปัญญาไวย ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
23,958

6
นาย ศุภณัฐ เลื่องลือ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
19,963

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0