ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 6 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

ประชาธิปัตย์

จำนวนที่นั่ง 6

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

803,478 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

586,936 คน

คิดเป็น73.05%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

11,022 คน

คิดเป็น1.88%

จำนวนบัตรเสีย

28,155 ใบ

คิดเป็น4.8%

เขต 1

ประกอบด้วย:

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
7
นาย ภานุ ศรีบุศยกาญจน์ ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
32,092

6
นาย ธีรพงศ์ศักดิ์ เมืองราม อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
17,093

14
นาง จิรวรรณ สารสิทธิ์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
15,953

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอกาญจนดิษฐ์ (ยกเว้นตำบลทุ่งรัง ตำบลช้างซ้าย ตำบลช้างขวา ตำบลป่าร่อน และตำบลคลองสระ) ๒. อำเภอดอนสัก ๓. อำเภอเกาะสมุย ๔. อำเภอเกาะพะงัน

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
12
นาย วิวรรธน์ นิลวัชรมณี ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
21,957

10
นาย ธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
17,366

6
นาย ณัฐดนัย หิมทอง อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
16,342

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 3

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอกาญจนดิษฐ์ (เฉพาะตำบลทุ่งรัง ตำบลช้างซ้าย ตำบลช้างขวา ตำบลป่าร่อน และตำบลคลองสระ) ๒. อำเภอบ้านนาสาร ๓. อำเภอเวียงสระ

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
1
น.ส. วชิราภรณ์ กาญจนะ ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
44,514

6
นาย ประเทือง มีแต้ม พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
12,189

8
นาย สิริยุค วัฒนสุนทร อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
12,137

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 4

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอพุนพิน ๒. อำเภอบ้านนาเดิม ๓. อำเภอคีรีรัฐนิคม (ยกเว้นตำบลท่าขนอน ตำบลน้าหัก และตำบลบ้านยาง) ๔. อำเภอเคียนซา (ยกเว้นตำบลบ้านเสด็จ)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
12
นาย สมชาติ ประดิษฐพร ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
47,408

3
นาย เชน เทือกสุบรรณ รวมพลังประชาชาติไทย
รวมพลังประชาชาติไทย
14,279

2
นาย สมพล สิงหพล อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
11,608

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 5

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอพระแสง ๒. อำเภอชัยบุรี ๓. อำเภอพนม ๔. อำเภอบ้านตาขุน ๕. อำเภอเคียนซา (เฉพาะตำบลบ้านเสด็จ)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
5
นาย สินิตย์ เลิศไกร ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
44,084

6
นาย ปรีติ เชาวลิต รวมพลังประชาชาติไทย
รวมพลังประชาชาติไทย
11,210

8
นาย นุกูล พูลสวัสดิ์ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
9,781

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 6

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอไชยา ๒. อำเภอท่าชนะ ๓. อำเภอท่าฉาง ๔. อำเภอวิภาวดี ๕. อำเภอคีรีรัฐนิคม (เฉพาะตำบลท่าขนอน ตำบลน้าหัก และตำบลบ้านยาง)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
13
นาย ธีรภัทร พริ้งศุลกะ ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
41,877

1
นาย ภูมิ เทือกสุบรรณ รวมพลังประชาชาติไทย
รวมพลังประชาชาติไทย
17,620

9
น.ส. ม่านฟ้า พรหมอุบล อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
9,970

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0