ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 1 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

ภูมิใจไทย

จำนวนที่นั่ง 1

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

135,654 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

95,366 คน

คิดเป็น70.30%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

1,799 คน

คิดเป็น1.89%

จำนวนบัตรเสีย

4,863 ใบ

คิดเป็น5.1%

เขต 1

ประกอบด้วย:

ทั้งจังหวัด

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
3
นาย คงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
36,361

12
นาย พงศกร พรหมสุวรรณ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
21,943

14
นาย วิรัช ร่มเย็น ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
17,606

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0