ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 3 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

ประชาธิปัตย์

จำนวนที่นั่ง 2

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

397,075 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

290,211 คน

คิดเป็น73.09%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

5,617 คน

คิดเป็น1.94%

จำนวนบัตรเสีย

13,633 ใบ

คิดเป็น4.7%

เขต 1

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเมืองชุมพร (ยกเว้นตำบลวังใหม่ ตำบลบ้านนา ตำบลหาดพันไกร ตำบลบางลึก และตำบลถ้าสิงห์) ๒. อำเภอสวี (ยกเว้นตำบลเขาทะลุ และตำบลเขาค่าย)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
7
นาย ชุมพล จุลใส ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
42,683

5
นาย ชวลิต อาจหาญ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
32,219

11
นาย ชาญวิทย์ ใจสว่าง อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
10,347

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเมืองชุมพร (เฉพาะตำบลวังใหม่ ตำบลบ้านนา ตำบลหาดพันไกร ตำบลบางลึก และตำบลถ้าสิงห์) ๒. อำเภอท่าแซะ ๓. อำเภอปะทิว

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
8
นาย สราวุธ อ่อนละมัย ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
32,765

4
นาย สมบูรณ์ หนูนวล พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
26,037

5
นาย สันต์ แซ่ตั้ง รวมพลังประชาชาติไทย
รวมพลังประชาชาติไทย
12,344

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 3

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอสวี (เฉพาะตำบลเขาทะลุ และตำบลเขาค่าย) ๒. อำเภอหลังสวน ๓. อำเภอละแม ๔. อำเภอพะโต๊ะ ๕. อำเภอทุ่งตะโก

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
24
นาย สุพล จุลใส รวมพลังประชาชาติไทย
รวมพลังประชาชาติไทย
41,464

8
นาย ธีระชาติ ปางวิรุฬห์รักษ์ ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
19,397

5
นาย ทวีป เพ็ชร์สุวรรณ์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
12,243

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0