ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 8 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

พลังประชารัฐ

จำนวนที่นั่ง 4

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

1,068,299 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

786,945 คน

คิดเป็น73.66%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

19,626 คน

คิดเป็น2.49%

จำนวนบัตรเสีย

44,332 ใบ

คิดเป็น5.63%

เขต 1

ประกอบด้วย:

อำเภอเมืองสงขลา

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
8
นาย วันชัย ปริญญาศิริ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
37,134

10
นาย สรรเพชญ บุญญามณี ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
24,540

5
นาย ไพฑูรย์ สรรเสริญ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
12,715

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

อำเภอหาดใหญ่ (เฉพาะตำบลหาดใหญ่ ตำบลคลองแห และตำบลคลองอู่ตะเภา)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
4
นาย ศาสตรา ศรีปาน พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
36,802

9
นาย อัครพล ทองพูน อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
19,040

5
นาย ภิรพล ลาภาโรจน์กิจ ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
18,903

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 3

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอหาดใหญ่ (เฉพาะตำบลคูเต่า ตำบลฉลุง ตำบลทุ่งใหญ่ ตำบลท่าข้าม ตำบลน้าน้อย ตำบลควนลัง ตำบลทุ่งตาเสา และตำบลคอหงส์) ๒. อำเภอนาหม่อม

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
6
นาย พยม พรหมเพชร พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
42,390

29
นาย วิรัตน์ กัลยาศิริ ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
22,857

5
นาย ฌาฆีภัตฐ์ เพชรคง อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
15,593

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 4

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอระโนด ๒. อำเภอกระแสสินธุ์ ๓. อำเภอสทิงพระ ๔. อำเภอสิงหนคร (ยกเว้นตำบลปากรอ ตำบลป่าขาด ตำบลทานบ ตำบลชิงโค ตำบลหัวเขา และตำบลสทิงหม้อ)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
7
ร.ต.อ. อรุณ สวัสดี พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
31,913

4
นาย ชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
31,299

14
นาย อมรเทพ สังข์น้อย อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
7,070

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 5

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอสิงหนคร (เฉพาะตำบลปากรอ ตำบลป่าขาด ตำบลทานบ ตำบลชิงโค ตำบลหัวเขา และตำบลสทิงหม้อ) ๒. อำเภอควนเนียง ๓. อำเภอบางกล่า ๔. อำเภอรัตภูมิ

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
6
นาย เดชอิศม์ ขาวทอง ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
55,386

9
นาย สมชาย เล่งหลัก พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
24,267

13
นาย อนุชิต พุทธโร อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
10,106

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 6

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอหาดใหญ่ (เฉพาะตำบลพะตง ตำบลบ้านไร่ และตำบลบ้านพรุ) ๒. อำเภอคลองหอยโข่ง ๓. อำเภอสะเดา (ยกเว้นตำบลสำนักแต้ว และตำบลสำนักขาม)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
9
นาย ถาวร เสนเนียม ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
28,465

15
นาย สมปอง บริสุทธิ์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
19,317

10
นาย เฉลิม เหล่าสุวรรณ ชาติไทยพัฒนา
ชาติไทยพัฒนา
13,864

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 7

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอนาทวี ๒. อำเภอสะบ้าย้อย ๓. อำเภอสะเดา (เฉพาะตำบลสานักแต้ว และตำบลสานักขาม)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
1
นาย ณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
31,286

8
นาย ศิริโชค โสภา ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
25,140

2
นาย เทียน ตันติวิริยภาพ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
12,797

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 8

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอจะนะ ๒. อำเภอเทพา

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
14
พล.ต.ต. สุรินทร์ ปาลาเร่ ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
52,075

10
นาย วสันต์ ชั่งหมาน พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
15,087

8
นาย อภิสิทธิ์ เพ็ชรประพันธ์ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
9,966

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0