ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 2 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

ภูมิใจไทย

จำนวนที่นั่ง 2

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

231,596 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

179,870 คน

คิดเป็น77.67%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

2,499 คน

คิดเป็น1.39%

จำนวนบัตรเสีย

10,079 ใบ

คิดเป็น5.6%

เขต 1

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเมืองสตูล ๒. อำเภอควนโดน ๓. อำเภอควนกาหลง (เฉพาะตำบลทุ่งนุ้ย)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
6
นาย พิบูลย์ รัชกิจประการ ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
33,897

4
นาย อิบรอเหม อาดำ ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
13,045

11
นาย รอสี ใบกาเด็ม ประชาชาติ
ประชาชาติ
10,011

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอควนกาหลง (ยกเว้นตำบลทุ่งนุ้ย) ๒. อำเภอละงู ๓. อำเภอท่าแพ ๔. อำเภอทุ่งหว้า ๕. อำเภอมะนัง

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
3
นาย วรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
51,376

12
นาย ฮอชาลี ม่าเหร็ม ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
13,037

1
นาย ฟารูก พีรูซอะลี เพื่อชาติ
เพื่อชาติ
10,475

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0