ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 3 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

ประชาธิปัตย์

จำนวนที่นั่ง 2

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

492,133 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

367,567 คน

คิดเป็น74.69%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

9,723 คน

คิดเป็น2.65%

จำนวนบัตรเสีย

16,720 ใบ

คิดเป็น4.55%

เขต 1

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเมืองตรัง ๒. อำเภอนาโยง ๓. อำเภอย่านตาขาว (เฉพาะตำบลนาชุมเห็ด และตำบลโพรงจระเข้)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
4
นาย นิพันธ์ ศิริธร พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
39,416

14
นาย สุกิจ อัถโถปกรณ์ ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
38,332

7
นาย อภิรักษ์ สังข์ทอง อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
17,371

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอห้วยยอด ๒. อำเภอรัษฎา ๓. อำเภอวังวิเศษ ๔. อำเภอสิเกา ๕. อำเภอกันตัง (เฉพาะตำบลโคกยาง)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
10
นาย สาทิตย์ วงศ์หนองเตย ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
47,640

2
นาย วิโรจน์ ทองโอเอี่ยม พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
33,457

4
นาย โชคดี คีรีกิ้น พลังท้องถิ่นไท
พลังท้องถิ่นไท
12,268

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 3

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอกันตัง (ยกเว้นตำบลโคกยาง) ๒. อำเภอปะเหลียน ๓. อำเภอหาดสาราญ ๔. อำเภอย่านตาขาว (ยกเว้นตำบลนาชุมเห็ด และตำบลโพรงจระเข้)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
11
น.ส. สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
51,602

9
นาย ดิษฐ์ธนิน ภาคย์อิชณน์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
31,019

6
นาย ยศวัฒน์ ธีรัตม์วัฒนากุล อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
13,038

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0