ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 3 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

ภูมิใจไทย

จำนวนที่นั่ง 2

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

411,771 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

294,085 คน

คิดเป็น71.42%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

5,232 คน

คิดเป็น1.78%

จำนวนบัตรเสีย

12,544 ใบ

คิดเป็น4.27%

เขต 1

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเมืองพัทลุง ๒. อำเภอเขาชัยสน

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
14
นาย ภูมิศิษฏ์ คงมี ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
40,518

11
นาง สุพัชรี ธรรมเพชร ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
30,760

26
นาย สมคิด โสมณะ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
12,168

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอควนขนุน ๒. อำเภอป่าพะยอม ๓. อำเภอศรีบรรพต ๔. อำเภอศรีนครินทร์

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
9
นาย ฉลอง เทอดวีระพงศ์ ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
47,584

3
นาย นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
22,428

25
นาย อนุชาติ จันทร์ทอง พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
10,309

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 3

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอปากพะยูน ๒. อำเภอป่าบอน ๓. อำเภอกงหรา ๔. อำเภอตะโหมด ๕. อำเภอบางแก้ว

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
3
นาย นริศ ขำนุรักษ์ ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
34,406

14
นาย เขมพล อุ้ยตยะกุล ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
31,555

27
นาย ปรัชญา นวลเปียน พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
14,144

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0