ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 4 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

ประชาชาติ

จำนวนที่นั่ง 2

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

488,512 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

365,056 คน

คิดเป็น74.73%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

3,225 คน

คิดเป็น0.88%

จำนวนบัตรเสีย

25,307 ใบ

คิดเป็น6.93%

เขต 1

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเมืองปัตตานี ๒. อำเภอยะหริ่ง (เฉพาะตำบลบางปู ตำบลแหลมโพธิ์ ตำบลตะโละกาโปร์ ตำบลยามู ตำบลราตาปันยัง ตำบลตาแกะ ตำบลปิยามุมัง ตำบลตะโละ ตำบลตาลีอายร์ และตำบลปุลากง)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
5
นาย อันวาร์ สาและ ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
19,883

1
นาย วรวิทย์ บารู ประชาชาติ
ประชาชาติ
15,233

7
นาย สนิท นาแว ชาติไทยพัฒนา
ชาติไทยพัฒนา
13,614

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอหนองจิก ๒. อำเภอโคกโพธิ์ ๓. อำเภอแม่ลาน

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
1
นาย อับดุลบาซิม อาบู ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
17,652

7
นาย มูฮำมัดอารีฟีน จะปะกิยา ประชาชาติ
ประชาชาติ
17,218

19
นาย ศิรวัชโชติ รัตนมาลา รวมพลังประชาชาติไทย
รวมพลังประชาชาติไทย
14,918

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 3

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอปะนาเระ ๒. อำเภอสายบุรี ๓. อำเภอไม้แก่น ๔. อำเภอกะพ้อ ๕. อำเภอยะหริ่ง (ยกเว้นตำบลบางปู ตำบลแหลมโพธิ์ ตำบลตะโละกาโปร์ ตำบลยามู ตำบลราตาปันยัง ตำบลตาแกะ ตำบลปิยามุมัง ตำบลตะโละ ตำบลตาลีอายร์ และตำบลปุลากง)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
3
นาย อนุมัติ ซูสารอ ประชาชาติ
ประชาชาติ
36,799

14
นาย อับดุลกอฮาร์ อาแวปูเตะ ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
18,109

10
นาย นัซรูดดีน ฮัจยีดาโอะ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
11,740

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 4

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอยะรัง ๒. อำเภอมายอ ๓. อำเภอทุ่งยางแดง

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
6
นาย สมมุติ เบ็ญจลักษณ์ ประชาชาติ
ประชาชาติ
29,323

4
นาย อันวาร์ สะมาแอ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
15,718

5
นาย มูฮำมัดอาลาวี บือแน ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
12,623

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0