ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 3 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

ประชาชาติ

จำนวนที่นั่ง 2

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

364,635 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

275,452 คน

คิดเป็น75.54%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

3,772 คน

คิดเป็น1.37%

จำนวนบัตรเสีย

19,070 ใบ

คิดเป็น6.92%

เขต 1

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเมืองยะลา (ยกเว้นตำบลบุดี ตำบลเปาะเส้ง และตำบลบันนังสาเรง) ๒. อำเภอยะหา (เฉพาะตำบลยะหา ตำบลตาชี และตำบลบาโงยซิแน)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
4
นาย อาดิลัน อาลีอิสเฮาะ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
23,745

2
นาย สัญญา สุวรรณโพธิ์ ประชาชาติ
ประชาชาติ
22,515

8
นาย ภูริพงศ์ พงษ์สุวรรณศิริ ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
19,705

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเมืองยะลา (เฉพาะตำบลบุดี ตำบลเปาะเส้ง และตำบลบันนังสาเรง) ๒. อำเภอรามัน ๓. อำเภอยะหา (ยกเว้นตำบลยะหา ตำบลตาชี และตำบลบาโงยซิแน) ๔. อำเภอกาบัง

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
8
นาย ซูการ์โน มะทา ประชาชาติ
ประชาชาติ
37,368

4
นาย ริดวาน มะเต๊ะ ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
26,638

11
นาย อับดุลเล๊าะ บุวา ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
9,279

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 3

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอกรงปินัง ๒. อำเภอบันนังสตา ๓. อำเภอธารโต ๔. อำเภอเบตง

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
9
นาย อับดุลอายี สาแม็ง ประชาชาติ
ประชาชาติ
38,666

12
นาย ณรงค์ ดูดิง ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
16,816

3
นาย หวังหะมะ บือนา พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
12,541

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0