ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 4 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

ประชาชาติ

จำนวนที่นั่ง 2

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

551,570 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

400,885 คน

คิดเป็น72.68%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

4,001 คน

คิดเป็น1%

จำนวนบัตรเสีย

30,255 ใบ

คิดเป็น7.55%

เขต 1

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเมืองนราธิวาส ๒. อำเภอตากใบ

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
5
นาย วัชระ ยาวอหะซัน พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
32,268

3
นาย มาหะมะรอปี เจ๊ะแว ประชาชาติ
ประชาชาติ
22,555

10
นาย กูอาเซ็ม กูจินามิง ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
15,122

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอสุไหงโก-ลก ๒. อำเภอแว้ง ๓. อำเภอสุไหงปาดี

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
2
นาย สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
34,211

11
นาย สารี สะมะแอ ประชาชาติ
ประชาชาติ
21,825

6
นาย เจ๊ะซู ตาเหย็บ ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
13,012

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 3

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอระแงะ ๒. อำเภอจะแนะ ๓. อำเภอเจาะไอร้อง ๔. อำเภอสุคิริน

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
2
นาย กูเฮง ยาวอหะซัน ประชาชาติ
ประชาชาติ
39,438

8
นาย รำรี มามะ รวมพลังประชาชาติไทย
รวมพลังประชาชาติไทย
19,525

35
นาง ตัสนีม เจ๊ะตู พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
15,596

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 4

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอบาเจาะ ๒. อำเภอยี่งอ ๓. อำเภอรือเสาะ ๔. อำเภอศรีสาคร

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
11
นาย กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ประชาชาติ
ประชาชาติ
40,807

4
นาย สุกรี มะเต๊ะ ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
34,451

9
นาย เจ๊ะอีลย๊าส โตะตาหยง รวมพลังประชาชาติไทย
รวมพลังประชาชาติไทย
11,540

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0