ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 30 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

พลังประชารัฐ

จำนวนที่นั่ง 14

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

4,500,189 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

3,075,926 คน

คิดเป็น68.35%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

55,820 คน

คิดเป็น1.81%

จำนวนบัตรเสีย

86,837 ใบ

คิดเป็น2.82%

เขต 1

ประกอบด้วย:

๑. เขตพระนคร ๒. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ๓. เขตสัมพันธวงศ์ ๔. เขตดุสิต (ยกเว้นแขวงถนนนครไชยศรี)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
14
น.ส. กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
23,246

11
น.ส. นพมาศ การุญ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
18,091

9
น.ส. ลีลาวดี วัชโรบล เพื่อไทย
เพื่อไทย
15,904

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

๑. เขตปทุมวัน ๒. เขตบางรัก ๓. เขตสาทร

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
2
น.ส. พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
26,909

5
น.ส. พัสวี ภัทรพุทธากร อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
26,636

4
น.ส. อรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
16,269

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 3

ประกอบด้วย:

๑. เขตบางคอแหลม ๒. เขตยานนาวา

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
14
น.ส. วรรณวรี ตะล่อมสิน อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
28,444

3
นาย เนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
25,148

13
ม.ล. อภิมงคล โสณกุล ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
17,029

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 4

ประกอบด้วย:

๑. เขตคลองเตย ๒. เขตวัฒนา

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
6
นาง กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
27,620

2
นาย กรณ์ จตุวิมล อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
25,588

11
นาย อนุชา บูรพชัยศรี ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
13,890

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 5

ประกอบด้วย:

๑. เขตดินแดง ๒. เขตห้วยขวาง

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
13
นาย ประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ เพื่อไทย
เพื่อไทย
27,897

2
น.ส. อรพินทร์ เพชรทัต พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
27,667

8
นาย อดิศร โพธิ์อ่าน อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
25,484

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 6

ประกอบด้วย:

๑. เขตพญาไท ๒. เขตราชเทวี ๓. เขตจตุจักร (เฉพาะแขวงจตุจักร และแขวงจอมพล)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
11
น.ส. ภาดาท์ วรกานนท์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
28,690

8
นาย คริส โปตระนันทน์ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
23,980

3
นาย ประพนธ์ เนตรรังษี เพื่อไทย
เพื่อไทย
22,275

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 7

ประกอบด้วย:

๑. เขตบางซื่อ ๒. เขตดุสิต (เฉพาะแขวงถนนนครไชยศรี)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
4
น.ส. ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
25,180

17
ร.ต.อ. วัฒนรักษ์ สุรนาทยุทธ์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
23,998

3
นาย ปิยะชาติ อำนวยเวช อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
21,339

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 8

ประกอบด้วย:

๑. เขตลาดพร้าว ๒. เขตวังทองหลาง (ยกเว้นแขวงพลับพลา)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
2
นาย กษิดิ์เดช ชุติมันต์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
29,090

6
ร.ท.หญิง สุณิสา ทิวากรดำรง เพื่อไทย
เพื่อไทย
26,122

12
นาย ธนเดช เพ็งสุข อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
25,656

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 9

ประกอบด้วย:

๑. เขตหลักสี่ ๒. เขตจตุจักร (ยกเว้นแขวงจตุจักร และแขวงจอมพล)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
6
นาย สิระ เจนจาคะ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
34,907

2
นาย สุรชาติ เทียนทอง เพื่อไทย
เพื่อไทย
32,115

12
นาย กฤษณุชา สรรเสริญ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
25,735

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 10

ประกอบด้วย:

เขตดอนเมือง

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
1
นาย การุณ โหสกุล เพื่อไทย
เพื่อไทย
30,800

13
นาง กนกนุช กลิ่นสังข์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
22,067

17
นาย ธนากร ชินอุดมพร อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
22,062

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 11

ประกอบด้วย:

เขตสายไหม

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
12
น.อ. อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เพื่อไทย
เพื่อไทย
34,679

13
นาย นิกม์ แสงศิรินาวิน อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
25,098

8
นาย สมชาย เวสารัชตระกูล ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
24,815

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 12

ประกอบด้วย:

เขตบางเขน

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
8
นาย อนุสรณ์ ปั้นทอง เพื่อไทย
เพื่อไทย
30,254

1
นาย เอราวัณ วานิชย์หานนท์ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
27,629

12
น.ส. นพวรรณ หัวใจมั่น พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
27,571

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 13

ประกอบด้วย:

๑. เขตบางกะปิ ๒. เขตวังทองหลาง (เฉพาะแขวงพลับพลา)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
9
น.ส. ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
27,489

5
นาย ตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส เพื่อไทย
เพื่อไทย
23,912

10
น.ส. ณิชชา บุญลือ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
23,707

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 14

ประกอบด้วย:

๑. เขตบึงกุ่ม ๒. เขตคันนายาว (เฉพาะแขวงรามอินทรา)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
5
นาย พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ เพื่อไทย
เพื่อไทย
31,445

9
นาย ณริช ผลานุรักษา พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
25,908

10
นาย ศุภชัย กุลโชควณิช อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
24,461

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 15

ประกอบด้วย:

๑. เขตมีนบุรี ๒. เขตคันนายาว (ยกเว้นแขวงรามอินทรา)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
12
นาย ชาญวิทย์ วิภูศิริ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
31,551

6
นาย วิชาญ มีนชัยนันท์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
30,123

2
นาย อิงควัศ อมาตยกุล อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
21,186

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 16

ประกอบด้วย:

เขตคลองสามวา

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
6
นาย จิรายุ ห่วงทรัพย์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
31,481

11
น.ส. เกศกานดา อินช่วย พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
29,304

13
นาย วาทิศ ธนกิจกาศมณี อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
26,352

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 17

ประกอบด้วย:

เขตหนองจอก

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
10
นาย ศิริพงษ์ รัสมี พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
25,329

9
นาย ไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
24,610

1
น.ส. จุฬาลักษณ์ รุ่งเรืองมงคล อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
18,391

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 18

ประกอบด้วย:

เขตลาดกระบัง

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
15
น.ส. ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
35,361

11
นาย เอกฤทธิ เจียกขจร อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
22,346

1
นาย วิสูตร สำเร็จวาณิชย์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
20,739

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 19

ประกอบด้วย:

๑. เขตสะพานสูง ๒. เขตประเวศ (ยกเว้นแขวงหนองบอน และแขวงดอกไม้)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
9
นาย ประสิทธิ์ มะหะหมัด พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
28,203

3
นาย สุรกฤณ ลิมปรัทกาญจนา อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
23,554

1
นาย วิตต์ ก้องธรนินทร์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
21,839

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 20

ประกอบด้วย:

๑. เขตสวนหลวง ๒. เขตประเวศ (เฉพาะแขวงหนองบอน และแขวงดอกไม้)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
2
นาย มณฑล โพธิ์คาย อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
40,483

6
นาย ธันวา ไกรฤกษ์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
29,557

11
นาย สามารถ มะลูลีม ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
18,548

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 21

ประกอบด้วย:

๑. เขตบางนา ๒. เขตพระโขนง

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
5
นาย สมเกียรติ ถนอมสินธุ์ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
35,702

2
น.ส. จักรีรัตน์ แสงวารี พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
28,944

6
นาย สุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
14,339

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 22

ประกอบด้วย:

๑. เขตคลองสาน ๒. เขตบางกอกใหญ่ ๓. เขตธนบุรี (ยกเว้นแขวงดาวคะนอง แขวงบุคคโล และแขวงสาเหร่)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
7
นาย เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
34,368

11
นาย ศันสนะ สุริยะโยธิน พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
27,421

14
นาย สุรันต์ จันทร์พิทักษ์ ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
20,376

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 23

ประกอบด้วย:

๑. เขตจอมทอง ๒. เขตธนบุรี (เฉพาะแขวงดาวคะนอง แขวงบุคคโล และแขวงสาเหร่)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
1
นาย โชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
27,651

5
น.ส. ทิพานัน ศิริชนะ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
26,015

6
นาย ธวัชชัย ทองสิมา เพื่อไทย
เพื่อไทย
24,959

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 24

ประกอบด้วย:

๑. เขตราษฎร์บูรณะ ๒. เขตทุ่งครุ

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
4
นาย ทศพร ทองศิริ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
38,409

6
นาย ไกรเสริม โตทับเที่ยง พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
29,154

12
นาย สาทร ม่วงศิริ ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
14,784

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 25

ประกอบด้วย:

เขตบางขุนเทียน

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
2
นาย ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
38,340

8
นาย สากล ม่วงศิริ ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
23,425

5
นาย ธีทัชฐ์ เกียรติลดารมย์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
16,782

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 26

ประกอบด้วย:

๑. เขตบางบอน ๒. เขตหนองแขม (เฉพาะแขวงหนองแขม)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
13
นาย วัน อยู่บำรุง เพื่อไทย
เพื่อไทย
30,538

9
นาย กันต์พงษ์ ประยูรศักดิ์ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
27,244

8
พ.ต.อ. สามารถ ม่วงศิริ ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
19,202

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 27

ประกอบด้วย:

๑. เขตทวีวัฒนา ๒. เขตตลิ่งชัน (เฉพาะแขวงตลิ่งชัน และแขวงฉิมพลี) ๓. เขตหนองแขม (ยกเว้นแขวงหนองแขม)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
7
นาย จิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
29,545

3
พ.ต.ท. วันชัย ฟักเอี้ยง เพื่อไทย
เพื่อไทย
28,367

14
น.ส. บุณณดา สุปิยพันธุ์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
24,981

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 28

ประกอบด้วย:

เขตบางแค

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
9
นาย ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
29,590

4
นาย กฤชนนท์ อัยยปัญญา พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
29,413

3
นาย วัฒนา เมืองสุข เพื่อไทย
เพื่อไทย
23,510

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 29

ประกอบด้วย:

๑. เขตภาษีเจริญ ๒. เขตตลิ่งชัน (ยกเว้นแขวงตลิ่งชัน และแขวงฉิมพลี)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
11
นาง สุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา เพื่อไทย
เพื่อไทย
28,765

15
นาย ณพงศ์ นพเกตุ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
24,622

6
นาย ทวีชัย วงศ์ไพโรจน์กุล อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
23,477

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 30

ประกอบด้วย:

๑. เขตบางพลัด ๒. เขตบางกอกน้อย

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
8
นาย จักรพันธ์ พรนิมิตร พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
31,394

6
นาย พงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ เพื่อไทย
เพื่อไทย
25,745

4
นาย ณัฐชนน จิตต์สง่า อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
23,724

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0